مدیر امور اراضی

 

مدیریت امور اراضی

امور اراضی شامل 6 اداره زیر مجموعه به شرح زیر می باشد.

شرح وظایف مدیریت امور اراضی :

شناسائی و تهیه آمار مربوطه به کلیه اراضی دولتی قابل واگذاری در اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در امور زمین.

جمع آوری آمار و اطلاعات کلیه اراضی استان و طبقه بندی آنها از لحاظ استعداد کشاورزی و سایر کاربری ها.

برنامه ریزی واگذاری اراضی قابل واگذاری جهت استفاده مطلوب در قالب سیاستها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی ابلاغ شده.

انجام اقدامات لازم جهت واگذاری بخشی از املاک خریداری شده از مالکین مشمول مرحله اول قانون که بعلتی تاکنون به زارعان مربوطه منتقل نشده است.

فروش عرصه و اعیان مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به صاحبان اعیان بر طبق قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی واعیان مستحدثه.

پیگیری اقدامات مربوط به ادعای خالصه و به ثبت رساندن اراضی به منظور صدور اسناد مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران.

خرید اعیانی و حقوق متصرف شده توسط اشخاص که در موعد مقرر در قانون، ازخرید عرصه و اعیانی و اراضی تصرفی خود استنکاف نموده اند.

تعیین تکلیف مالکینی که وجوه نقدی یا دستور پرداختها یا قبوض بهای ملک آنها بعلل مجهول المالک بودن یا اعتراض داشتن یا سایر اشکالات ثبتی در صندوق ثبت تودیع گردیده و نیز صدور اجازه پرداخت آنها با اخذ تضمین یا تامین کافی و رفع تودیع از آنها.

اتخاذ تصمیم در مورد مدعیان نسق زراعی براساس مقررات ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی.

همکاری با واحدهای مسئول در امور رسیدگی به شکایات واصله ازطرف زراعین و مالکین و صدور دستورات لازم در هر مورد.

اجرای بخشنامه ­های صادره در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات هر مورد ضروری تشخیص داده شود.

رسیدگی و اعلام پاسخ به دفاتر اسناد رسمی در زمینه فک رهن از اسناد زارعین.

تعیین آمار مربوط به دهات ترک نسق شده و تعداد زارعان مربوطه.

تعیین آمار دهات و مزارعی که تاکنون قانون اصلاحات ارضی بعللی درآنها اجرا نشده است.

پرداخت قبوض
دی ان ان