اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

برنامه های اجرایی حوزه حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

الف-حفظ کاربری اراضی

        تشکیل گشت ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیردولتی و نیروی انتظامی
        تامین تجهیزات، خودرو و امکانات موردنیاز واحدهای استانی و شهرستانی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی
        تامین نیروی انسانی واحدهای استانی و شهرستانی و آموزش کارکنان شاغل در امور اراضی برای تقویت توانمندی های فنی و حقوقی
        بازنگری در فرایند و روش های تشکیل پرونده، بررسی و تصمیم گیری در درخواستهای تغییر کاربری
        تقویت نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری کشاورزی و غیر کشاورزی با استفاده از توان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و بخش غیر دولتی
        راه اندازی دبیرخانه نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای تغییر کاربری استانها
        برنامه ریزی و سازماندهی در جهت حل و فصل قریب به ۸۰ هزار پرونده های مطرح در مراجع قضایی در سطح کشور و جلوگیری از اطاله دادرسی با هماهنگی قوه قضائیه و در صورت نیاز اخذ تصویب نامه از دولت و مجلس شورای اسلامی و ایجاد راهکار غیر قضایی برای تعیین تکلیف آنها
        جلوگیری از تغییر کاربری حقابه های کشاورزی به عنوان اساس حفظ کاربری اراضی کشاورزی

    ب-یکپارچگی و بهره وری اراضی
        بازنگری و تدوین حدنصاب های فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی به منظور ارتقاء شاخص های بهره وری
        تدوین برنامه اجرایی و بسته های تشویقی وترغیبی برای تجمیع ویکپارچگی اراضی کشاورزی با هماهنگی معاونت های ذیربط وزارت متبوع
        ساماندهی، هماهنگی و حمایت از یکپارچه سازی اراضی کشاورزی برای ایجاد واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ کشت و صنعت های غیر دولتی
        فعال کردن سازمان های جهاد کشاورزی استان ها برای اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی و تعیین برش استان از پیش بینی اجرایی آن
         تدوین تجارب سایر کشورها خصوصا کشورهای هم رده و دارای وضعیت اراضی همسان، در تجمیع و یکپارچگی و بزرگ مقیاس نمودن اراضی

    ج-مطالعات، پایش ومهندسی اراضی
        هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی و اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی کشور در سطح ۱۸ میلیون هکتار با اولویت عرصه های نزدیک به شهرها و روستاها مطابق با پلاکهای ثبتی و اسناد مالکیت دولت
        برنامه ریزی به منظورتشکیل بانک اطلاعات جغرافیایی و تهیه نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی کشور
         تدوین ضوابط و معیارهای بخش کشاورزی در شهرسازی و معماری در حوزه مسئولیتها و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و حوزه های کالبدی توسعه شهری و پیگیری آن در شورای عالی معماری و شهرسازی
        برنامه ریزی و نظارت بر فرایند و نحوه تشخیص حریم روستاها و طرح های هادی روستایی
        ساماندهی کاربری اراضی کشاورزی وتبیین نظام تعیین کاربریها بر اساس شرایط اقلیمی و اکولوژیکی


 

 

 

 

پرداخت قبوض
دی ان ان