اداره واگذاری و توسعۀ اراضی

شرح وظایف اداره واگذاری و توسعه اراضی

۱.مسئولیت پیگیری،هماهنگی،نظارت واجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران
۲. مسئولیت برنامه ریزی هماهنگی، نظارت واجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی
۳. مسئولیت هماهنگی واجرای واگذاری های موضوع ماده ۷۵ و فروش اراضی موضوع ماده۸۴ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت
۴. مسئولیت انجام وظایف مربوط به مستند سازی وتعیین اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درحیطه وظایف واختیارات سازمان اموراراضی
۵. مسئولیت پیگیری،هماهنگی واجرای تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ایجاد وتوسعه شهرکهای صنعتی خصوصی موضوع ماده۱۱۱قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و احداث و توسعه شهرکهای صنعتی دولتی موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران
۶. مسئولیت برنامه ریزی،هماهنگی واجرای دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی ودولتی برای طرحهای کشاورزی وغیر کشاورزی
۷. مسئولیت پیگیری واجرای تکالیف مندرج در مواد۱۴،تبصره۲ ماده۱۶۳؛بند ب ماده۱۹۴وماده۲۰۴مبنی برواگذاری اراضی به طرحهای تربیت بدنی؛گردشگری؛توسعه پایانه های حمل ونقل؛ایجاد وتوسعه جایگاههای سوخت؛حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی وصنایع روستایی وتقویت معیشت مرزنشینان
۸. مسئولیت تهیه وبازیابی طرحهای جامع توسعه کشاورزی
۹. مسئولیت انجام وظایف تدوین وبازبینی ضوابط ودستورالعمل های مربوط به حوزه واگذاری اراضی
۱۰. مسئولیت انجام وظایف دبیرخانه ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره واگذاری واحیاء اراضی
۱۱. مسئولیت پیگیری وهماهنگی با سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور به منظور استعدادیابی وتخصیص اراضی ملی ودولتی وتبیین وتدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت درجهت بهره برداری بهینه ازآنها
۱۲. مسئولیت انجام وظایف دبیرخانه مرکزی ماده ۲ آئین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری برای طرحهای مختلف خارج محدوده حریم شهرها
۱۳. مسئولیت هماهنگی و پیگیری واگذاری اراضی برای توسعه شهرهای جدید، طرحهای تأمین مسکن و توسعه خدمات شهری
۱۴. مسئولیت هماهنگی ،پیگیری و اجرای قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ، مراتع کشور موضوع نظارت بر اراضی ملی و دولتی
۱۵. مسئولیت انجام وظایف مربوط به دبیر خانه مرکزی هیئت های نظارت بر اجرای طرحهای واگذاری زمین
۱۶. مسئولیت پیگیری و تحقق اهداف زیر بخش امور اراضی در بسته اجرایی کشاورزی موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص نظارت برطرحهای واگذاری زمین
۱۷. مسئولیت انجام وظایف ، تدوین و باز بینی ضوابط و دستورالعل های مربوط به حوزه نظارت و ارزیابی طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی
۱۸. مسئولیت نظارت و ارزیابی طرحهای واگذاری زمین موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران
۱۹. مسئولیت نظارت و ارزیابی طرحهای واگذاری موضوع ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
۲۰. مسئولیت نظارت بر نحوه تقویم اعیانی ، ابنیه و مستحدثات در فرآیند خلع ید و استرداد اراضی واگذار شده
۲۱. مسئولیت هماهنگی و نظارت بر نحوه حفاظت از اراضی و تاسیسات و مستحدثات خلع ید شده از مجریان طرحهای موضوع ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی
 

مراحل انجام کار

برای مشاهده مراحل انجام کار روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

واگذاری اراضی جهت توسعه شهرک های صنعتی دولتی مشاهده مراحل انجام کار
واگذاری اراضی ویژه طرح های کشاورزی، کمیسیون ماده 2 مشاهده مراحل انجام کار
واگذاری اراضی ویژه طرح های غیر کشاورزی، کمیسیون ماده 21 مشاهده مراحل انجام کار
نقل و انتقال قطعی طرح های کشاورزی مشاهده مراحل انجام کار
درخواست واگذاری زمین توسط دستگاه های دولتی مشاهده مراحل انجام کار
تمدید قرارداد اجاره اراضی ملی و دولتی مشاهده مراحل انجام کار

 

پرداخت قبوض
دی ان ان