اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

شرح وظایف دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

۱- مسئولیت نظارت؛ هماهنگی واجرای قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در قراء و مزارع باقیمانده
۲- مسئولیت نظارت ، هماهنگی واجرای قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجرو مواد الحاقی به آن وهمچنین آئین نامه اجرایی مربوطه در قراء و مزارع باقیمانده
۳- مسئولیت نظارت ، هماهنگی واجرای قانون تقسیم عرصه واعیان باغات مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آئین نامه اصلاحات ارضی بین مالکان وغارسان مربوطه
۵- مسئولیت اجرا وپیگیری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء؛مزارع واملاک مشمول قانون اصلاحات ارضی واستیفای حقوق متقابل دولت ومردم
۶- مسئولیت ساماندهی، مدیریت و نظارت بر اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر
۷- مسئولیت اجرای قانون واگذاری زمینهای دایر وبایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
۸- مسئولیت نظارت براجرای قانون نحوه رسیدگی واتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات وآرای هیاتهای واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت ... ومصوبات هیات سه نفره موضوع این قانون درحدود وظایف واختیارات وزارت جهاد کشاورزی
۹- مسئولیت پیگیری واجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن در حوزه وظایف اموراراضی
۱۰- مسئولیت برنامه ریزی، نظارت واجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی واعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات ومزارع خالصه
۱۱- مسئولیت پیگیری ونظارت برفروش اراضی خالصه موضوع ماده۷۶ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
۱۲- مسئولیت برنامه ریزی وپیگیری واجرای قوانین ومقررات مربوط به تعیین تکلیف املاک بایر ومسلوب المنفعه موضوع ماده ۴۰آیین نامه اصلاحات ارضی وماده ۳ قانون الحاق۸ ماده به آئین نامه مزبور
۱۳- مسئولیت هماهنگی و اداره دبیرخانه شورای عالی اصلاحات ارضی موضوع ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
۱۴- مسئولیت برنامه ریزی واجرای بند(ح)ماده۱۴۳قانون برنامه پنجم درخصوص صدور اسناد مالکیت کلیه اراضی کشاورزی
۱۵- مسئولیت پیگیری واجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی درحیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی
 

 

 

پرداخت قبوض
دی ان ان