اداره کل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر)

شرح وظایف اداره کل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر)

۱- مسئولیت پیگیری و هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی
۲- مسئولیت هماهنگی وتهیه نقشه های پایه و روزآمد اراضی کشاورزی
۳- مسئولیت هماهنگی وپیگیری تهیه نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی
۴- مسئولیت تهیه طرحهای تحقیقاتی ومطالعاتی واجرای آن درحوزه اراضی کشاورزی
۵- مسئولیت نظارت براجرای عملیات نقشه برداری واحدهای اموراراضی کشور وتدوین ضوابط ودستورالعمل های لازم جهت ایجاد وحدت رویه وافزایش دقت و روایی نقشه های مورد نیاز اموراراضی
۶- مسئولیت هماهنگی بادستگاههای ذیربط درحوزه استفاده از امکانات ماهواره ای در پایش اراضی
۷- مسئولیت پیگیری وهماهنگی در زمینه تهیه نقشه تجمیع ویکپارچه شده اراضی خرد کشاورزی موضوع ماده (۵)قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وایجاد قطعات مناسب فنی واقتصادی
۸- مسئولیت ایجاد زمینه استفاده از سیستم های سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه اراضی غیرشهری و کشاورزی
۹- مسئولیت تبیین وتدوین روشها وفرآیندها ورویکردهای نوین در حوزه کاربری و توسعه اراضی
۱۰- مسئولیت انجام وظایف مربوط به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حوزه مسئولیتها؛ اختیارات و نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی در شورای مذکور
۱۱- مسئولیت هماهنگی وپیگیری تغییر کاربری اراضی داخل محدوده شهرها موضوع وظایف و اقدامات کمیسیونهای استانی بررسی طرحهای تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران
۱۲- مسئولیت هماهنگی و پیگیری تهیه نقشه های عملیاتی از استعداد یابی اراضی ملی ودولتی جهت توسعه کشاورزی
۱۳- مسئولیت پیگیری وبکارگیری روشهای نوین در پایش اراضی تحت کشت وبهره برداری وتعیین سطوح اراضی بایر
۱۴- مسئولیت پیگیری ، نظارت و اجرای دستورالعمل نحوه تشخیص حریم روستاها موضوع تبصره ذیل ماده۹ قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن درحیطه وظایف اموراراضی
۱۵- مسئولیت پیگیری آمایش اراضی کشاورزی باهماهنگی دستگاههای ذیربط ومسئول طرح ملی آمایش سرزمین کشور
۱۶- مسئولیت ساماندهی کاربری اراضی کشاورزی وتبیین نظام تعیین کاربریها بر اساس شرایط اقلیمی واکولوژیکی ونظام تصمیم گیری فضایی اراضی کشاورزی کشور
۱۷- مسئولیت برنامه ریزی ، اجراو نظارت بر اقدامات برون سپاری و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای بخش غیر دولتی در اجرای عملیات نظارتی امور اراضی بویژه در حوزه وظایف واگذاری زمین و حفظ کاربری اراضی کشاورزی
۱۸- مشارکت با سازمانها و نهادهای ذیربط در جهت تدوین ضوابط و مقررات مناسب در نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی حوزه های کشاورزی ، مسکونی و صنعت
۱۹- تدوین سیاستهای کلان و تفصیلی درخصوص مدیریت یکپارچه و پایدار سرزمین
۲۰- مسئولیت تدوین و تنظیم تفاهم های همکاری با سازمانهای ذیربط در زمینه حسن اجرای طرحهای توسعه شهری و سرزمینی و همچنین طرحهای کالبدی توسعه شهرسازی
۲۱- مسئولیت هماهنگی با شرکت عمران شهرهای جدید در زمینه مکان یابی اراضی مناسب توسعه شهرها بمنظور جلوگیری از اختصاص اراضی مربوط به کشاورزی برای گسترش مراکز سکونتی و ...

معرفی کاداستر

معرفی کاداستر (Cadastre)

ريشه لغت كاداستر ، در حقيقت كلمه يوناني Katastichon به معني دفتر يادداشت است كه با گذشت زمان در زبان لاتين به Captasrum تبديل شده است. در حقيقت كاداستر سيستمي بوده كه براي ثبت استان هاي مختلف كشور يونان جهت مقاصد مالياتي استفاده مي شده است. البته نقشه هاي ملكي سابقه اي بيش از اين دارند. نقشه قديمي 4 هزار ساله كلداني ، نقشه هاي مالياتي اراضي دره نيل و يا رصد املاك در دوره ساسانيان از اين جمله اند.

اين در حالي است كه توجه به سيستم هاي مديريت زمين و كاداستر به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي كشورها و عامل جلوگيري از فساد، طي دهه هاي اخير اهميت بسياري يافته و در اولويت اول برنامه ريزي ها قرار گرفته است؛ به گونه اي كه مجامع بين المللي از قبيل سازمان ملل و بانك جهاني آن را در فهرست اهم فعاليت ها و راهكارهاي پيشنهادي خود براي توسعه كشورها قرار داده اند.

بهبود سطح زندگي شامل برنامه ريزي جهت ايجاد عدالت اجتماعي و كاهش فقر و حركت به سمت توسعه پايدار با ايجاد بستري مناسب براي مديريت زمين و منابع طبيعي و همچنين ارتقا و بهبود ساختارهاي مالي با اعمال مديريت مؤثر بر منابع زمين، از جمله دلايل اين رويكرد مجامع بين المللي است.

براساس تعريف فدراسيون بين المللي نقشه برداري (FIG)، كاداستر در واقع عبارت است از فهرست مرتب شده اي از اطلاعات مربوط به قطعات زمين (در داخل مرز جغرافيايي يك كشور) كه شامل نقشه برداري و افزودن ساير مشخصه هاي زمين نظير حقوق مالكيت، كاربري، اندازه و ارزش، به نقشه مقياس بزرگ بوده و به طور رسمي به ثبت مي رسد. بنابر اين تعريف، نخستين گام ايجاد كاداستر، تهيه نقشه هايي با مقياس مناسب از املاك موردنظر است. در گام بعد پس از جمع آوري اطلاعات مرتبط با املاك ، اين اطلاعات بايد بر روي نقشه هاي تهيه شده تطبيق داده شوند. در نهايت مجموعه اين اطلاعات بايد به ثبت برسند

حدنگار (کاداستر)

 فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه ، کاربری ، مشخصات رقومی ، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

حدنگاری (عملیات کاداستر)

مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی ، دریایی ، هوایی ، ماهواره ای ، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر ، عملیات زمینی نقشه برداری ، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی ، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.

اهداف کلان طرح کاداستر

اهداف کلان طرح کاداستر

تعیین حدود اراضی کشاورزی به منظور تهیه اطلاعات توصیفی (بهره بردار و محصول)

ایجاد بانک اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی

ساماندهی اطلاعات شناسنامه بهره برداران

تهیه نقشه های بزرگ مقیاس

تعیین حدود اراضی به منظور سنددار کردن اراضی کشاورزی(مالک و ملک)

تعیین تکلیف و رفع اختلافات حقوقی

یکپار چگی اراضی

اصلاحات اراضی

برنامه ریزی و پایش اراضی

تدوین الگوی کشت

برنامه ریزی تولید

مدیریت بهینه آب و خاک

نظام توزیع محصولات کشاورزی

 

اهداف طرح کاداستر

تهیه نقشه کاداستر از اراضی کشاورزی و ایجاد پایگاه جامع و یکپارچه داده اطلاعات مکانی و توصیفی به منظور:

تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی

برنامه ریزی جهت مدیریت یکپارچه اراضی (مدیریت و استفاده بهینه از اراضی)

مدیریت بهینه اراضی کشاورزی و همچنین اراضی منابع ملی

ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی تصرفی سنواتی و اختلافی

صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی

فراهم شدن بستر پایش و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی

بسترسازی جهت تعیین الگوی کشت، بهره برداری بهینه و افزایش تولید محصولات کشاورزی

برنامه ریزی به منظور یکپارچه سازی اراضی و  افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

بسترسازی جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک در بخش کشاورزی

 امکان صدور کارت هوشمند برای بهره برداران از اراضی کشاورزی

بسترسازی جهت ارتقای حفاظت از محیط زیست

بسترسازی جهت اجرای طرح آمایش سرزمین

پرداخت قبوض
دی ان ان