کسب رتبه اول کشوری سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل دراجرای طرح جهش تولیددردیمزارها که به اذن مقام معظم رهبری درکشوردرحال اجراست.
کسب رتبه اول کشوری سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل دراجرای طرح جهش تولیددردیمزارها که به اذن مقام معظم رهبری درکشوردرحال اجراست.

شنبه, 02 بهمن,1400

کسب رتبه اول کشوری سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل دراجرای طرح جهش تولیددردیمزارها که به اذن مقام معظم رهبری درکشوردرحال اجراست.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل دکترعلیرضا مهاجرمعاون وزیرجهادکشاورزی درامورزراعت درجلسه بررسی عملکردسازمان جهادکشاورزی استانهای سراسرکشورکه ازطریق ویدئوکنفرانس برگزارشد، با اعلام این خبر گفت : دراجرای طرح جهش تولیددردیمزارها سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل سازمان موفق وپیشرواست.
دراین جلسه که دکتر سیدهاشمی معاون ستاد مرکزی اجرای فرمان حضرت امام(ره) ودکترحسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور وجمعی ازمدیران ارشدوکارشناسان حوزه معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی ومهندس نیکشادرئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل ومهندس افتخاری رئیس ستاداجرائی فرمان حضرت امام(ره)،مهندس شهریارمعاون بهبودتولیدات گیاهی ودکترغلامی مسئول هماهنگی طرح بصورت مجازی ووبیناری حضورداشتنددکتر مهاجربااشاره به اهمیت طرح گفت:
خوشبختانه سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل بااقدامات هماهنگ ومنسجم واجرای موثر در تحقق ۸۰ درصدی اجرای طرح موفقیت لازم را دربین کلیه استانهای کشوررتبه ممتاز راکسب کرده است. اینجانب ضمن اینکه این حد تلاش همکاران ساعی سازمان استان اردبیل بویژه کارشناسان پهنه را قابل تحسین میدانم،متد وروشهای عملی آنهارا برای سایراستانهابرای پیشرفت این طرح الگومیدانم.
دکترمهاجرافزود: سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل درجذب ادوات تخصصی کشاورزی طرح جهش تولیددردیمزارها حائزرتبه برترکشوری است که باز به نوبه خودوازطرف همکاران ازتمامی همکاران سازمان اردببل بویژه دستندرکاران اداره امور فناوریهای آن سازمان تشکرمینمایم.
دکترسیدهاشمی معاون هماهنگی ستادمرکزی اجرای فرمان حضرت امام (ره) باقدردانی از سیاستگذاری وبرنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی در حوزه معاونت زراعت وصندوق بیمه و مکانیزاسیون و حمایتهای مالی اعتباری بانک ملی گفت: خوشبختانه تعامل بسیار خوب و عملی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بامسئولین ستاد استانی شاهد موفقیتهای چشمگیری هستیم .
وی گفت: برش استانی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل برای اجرای این طرح ۲۹۰ هزارهکتاربودکه بیش از ۸۰ درصد شاهد پیشرفت هستیم که در بین سایر سازمان جهادکشاورزی استانهای کشور رقم امیدبخشی میباشد و از طرفی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) دراستان اردبیل نیزباانسجام وهمکاری بیشتری درعرصه فعالیت حضورموثردارند.
درادامه دکترحسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشوربااشاره به نقش مهم حمایتی صندوق درکنارکشاورز وتولید کننده بویژه درطرح جهش تولیددردیمزارها گفت:
خوشبختانه درارزیابی سطح ملی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل درپرداخت میزان غرامت ۲۶۶ میلیاردتومان به مبلغ  ۱۹۰ میلیاردتومان که ۷۱ درصد راشامل میشوددرسال گذشته رتبه برترکشوری راکسب کرد.
وی باقدردانی تمامی دستندرکاران ومسئولان سازمان،بانک کشاورزی وصندوق ابرازامیدواری کرد که درسالجاری نیز همچنان درترازملی اردبیل  جزواستانهای برترباشد.

 

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان