جهادکشاورزی،نیر،برنامه های صحرایی،بازدید،گندم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیر خبر داد: اجرای برنامه های صحرایی بازدید از نظام های زراعی گندم بنیان ایران

مدیر سیستم 0 195 رتبه مطلب: بدون رتبه

برنامه صحرایی بازدید از طرح افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم بنیان ایران پلاتفرم شماره 7 در روستاي بوسجین بخش کوراییم با حضور کارشناسان ایستگاه تحقیقات، مدیریت ترویج استان، اداره ترویج و زراعت مدیریت جهاد کشاورزی نیر و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی کوراییم این شهرستان برگزار گرديد.

RSS
پرداخت قبوض
دی ان ان