تماس با معاون

شرح وظایف

زیر مجموعه های معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی به شرح زیر می باشد:

- مدیر توسعه بازرگانی

- مدیر صنایع تبدیلی و غذایی

- مدیر بازرسی، نظارت بر بازار محصولات کشاورزی

پرداخت قبوض
پرداخت قبوض
دی ان ان