مدیر توسعه بازرگانی

شرح وظایف مدیر توسعه بازرگانی
-    مشارکت در تدوین برنامه راهبردی تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی با وزارت متبوع
-    تدوین برنامه عملیاتی مدیریت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی در سطح استان
-    پیگیری  اجرای برنامه عملیاتی مدیریت تنظیم بازار و نظارت بر حسن اجرا
-    نظارت بر اجرای قوانین، مقررات و دستورالعملهای تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی در سطح استان
-    هماهنگی واحدهای درون و برون سازمانی درگیر در فرایند تنظیم بازار در جهت دستیابی به اهداف
-    همکاری و مشارکت در تهیه، تدوین ضوابط و مقررات بازرگانی داخلی و خارجی محصولات کشاورزی با وزارت متبوع
-    پیگیری ارزیابی اثربخشی برنامه ها و طرح های اجرا شده در سطح استان
-    ارزیابی عملکرد کارکنان تنظیم بازار
-    نظارت بر فرایند توزیع نهاده های تولید دامی و کشاورزی


شرح وظایف معاون مدیر توسعه بازرگانی
-    همکاری و مشارکت در تدوین برنامه راهبردی تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی با وزارت متبوع
-    همکاری در تدوین برنامه عملیاتی مدیریت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی در سطح استان
-    پیگیری  اجرای برنامه عملیاتی مدیریت تنظیم بازار و نظارت بر حسن اجرا
-    نظارت بر اجرای قوانین، مقررات و دستورالعملهای تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی در سطح استان
-    همکاری در هماهنگی واحدهای درون و برون سازمانی درگیر در فرایند تنظیم بازار در جهت دستیابی به اهداف
-    همکاری در ارزیابی اثربخشی برنامه ها و طرح های اجرا شده در سطح استان
-    همکاری با مدیر در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان تنظیم بازار
-    همکاری با صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جهت افزایش صادرات محصولات

پرداخت قبوض
دی ان ان