مدیریت بحران

خلاصه وظایف 

  مدیریت هماهنگ (عوامل بخشی و فرابخشی) و یکپارچه امور برنامه­ ریزی، هدایت، حمایت، نظارت و ارزیابی عملکرد و انسجام در مراحل پیش­ بینی، پیشگیری، هشدار، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی کل فرآیند کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش کشاورزی استان.
    سازماندهی و راهبری نظام جمع­ آوری، تولید، مستندسازی(کمی وکیفی) ، تحلیل و انعکاس به هنگام داده ­ها، اطلاعات و گزارش­های مربوط به مدیریت خطرپذیری (ریسک) و بحران در بخش کشاورزی .
    ایجاد هماهنگی و پیگیری امور تدوین و اجرای برنامه ، تأمین و جذب منابع مالی و اعتباری و ارزیابی عملکرد برنامه ­های مرتبط با مدیریت کاهش مخاطرات و بحران بخش کشاورزی درکلیه زیربخشها و واحدهای سازمانی بخش کشاورزی مستقر درسطح استان
    برنامه ­ریزی و هماهنگی لازم جهت استفاده بهینه از ظرفیت ­های سازمان جهادکشاورزی و دستگاه های وابسته و سایر دستگاههای فرابخشی استانی در مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان .
    نیازسنجی ، تدوین واجرای برنامه های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، و فرهنگی برای کارکنان وبهره برداران به منظور ارتقای دانش و فناوری مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان.
    برنامه­ ریزی و مشارکت در برگزاری تمرین­ ها و مانور در استان به منظور افزایش آمادگی و مقابله در مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان .
    برنامه­ ریزی براي ذخیره ­سازی مناسب محصولات و نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی استان جهت مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان .
    پیگیری تهیه و اجرای طرح های جامع مدیریت خطر پذیری مخاطرات بخش کشاورزی استان
    تعیین اولویتها و ضوابط اجرایی لازم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات مربوط به پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی آسیب­های ناشی از انواع مخاطرات در بخش کشاورزی استان.
    ایجاد هماهنگی به منظور بهره­ گیری از ظرفیت مراکز و مجامع تخصصی مربوطه جهت مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان .
    مشارکت فعال در کلیه امور مرتبط با نظام مدیریت بحران استان و پیگیری اجرای مصوبات مربوط به بخش کشاورزی .
    انجام امور دبیرخانه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و سایر مخاطرات بخش کشاورزی استان
    انجام سایر امور محول

 

جهت آشنایی با آئین نامه اجرایی قانون تکیل سازمان مدیریت بحران کشور روی لینک زیر کلیک نمائید.

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران

اعضای ستاد

اعضای ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان به شرح جدول زیر می باشد:

قوانین مرتبط با مدیریت بحران

برای آشنایی با قوانین مرتبط با مدیریت بحران روی لینک زیر کلیک نمایید.

برخی قوانین مرتبط با مدیریت بحران

تقویم برگزاری جلسات

برای مشاهده تقویم برگزاری جلسات کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در سال 98 روی لینک زیر کلیک نمایید.

تقویم برگزاری جلسات کارگروه خشکسالی در سال 98

 
 

 

پرداخت قبوض
دی ان ان