تحکیم بنیان خانواده

فايل های مربوط به مباحث فرهنگي (عفاف و حجاب، امر به معروف و نهي از منكر و تحكيم بنيان خانواده) كه توسط جناب آقاي دكتر صالحي كارشناس ارشد مشاوره و مشاور خانواده تهيه شده است در لینک های زیر در اختیار قرار می گیرد.

مهارت های ابراز وجود

مهارت ابراز وجود در روابط میان فردی و اجتماعی جلسه 1

مهارت ابراز وجود در روابط میان فردی و اجتماعی جلسه 2

مهارت ابراز وجود در روابط میان فردی و اجتماعی جلسه 3

نقش پشتکار در زندگی

ویژگی زوج های موفق

مدیریت خشم جلسه 3

اصول شاد زیستن جلسه 5

اصول شاد زیستن جلسه 7

پیام یادگیری

دی ان ان