معاونت بهبود تولیدات گیاهی - حفظ نباتات

مدیریت بیماری ریشه ریشی (ریزومانیا)چغندرقند

مدیریت بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند

مدیریت تلفیقی نماتد سیستی چغندرقند

مدیریت تلفیقی بیماری سفیدک پودری چغندرقند

مدیریت تلفیقی کک چغندر قند

 

مدیریت بیماری فوزاریومی سنبله گندم

مدیریت شیمیایی علف های هرز گندم و جو

ضدعفونی بذور گندم و جو

مبارزه شیمیایی با سن غلات

مبارزه با سن غلات 1402-1401

مدیریت تلفیقی آفات گندم (بجز سن)

بیماری های مهم گندم و مدیریت تلفیقی آنها

مدیریت بیماری زنگ زرد گندم

دستورالعمل کنترل آفات گندم

دستورالعمل فنی مقاومت به علف کش ها در علف های هرز باریک برگ

دستورالعمل مبارزه بیماری های گندم

 

پوسیدگی قهوه ای یا مومیایی درختان میوه

مدیریت تلفیقی بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار

مدیریت بیماری پیرس انگور

مدیریت بیماری سفیدک داخلی انگور

مدیریت بیماری سفیدک پودری انگور

مدیریت تلفیقی کرم خوشه خوار انگور

مدیریت تلفیقی شپشک آردآلود انگور

مدیریت تلفیقی آفت زنجره مو

مدیریت عوامل خسارتزای پسته

مدیریت آفت کرم سیب(درختان میوه)

آفت کرم سیب

مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو

مدیریت آفت سرشاخه دار هلو

مدیریت بیماری پیچیدگی برگ هلو (لب شتری هلو)

مدیریت تلفیقی مگس میوه گیلاس

شناسایی، ردیابی و مدیریت مگس انجیر آفریقایی

مدیریت عوامل خسارتزای انار

مدیریت تلفیقی بیماری اسکب انار

مدیریت تلفیقی زنبور مغزخوار بادام

آفت سرخرطومی سریلانکایی

خسارت پروانه دم قهوه ای در جنگل و باغات استان

مدیریت تلفیقی پروانه دم قهوه ای در باغات

مدیریت آفت سوسک شاخک بلند رزاسه

دستورالعمل نمونه برداری از کانون های ملخ

دستورالعمل جوندگان مضر

 

دستورالعمل جابجایی نهال99

دستورالعمل جابجایی نهال تابستان 98

دستورالعمل جابجایی نهال پاییز 98

دستورالعمل بازنگری شده جابجایی نهال پاییز 98

دستورالعمل جابجایی نهال پاییز 92

دستورالعمل نهالستان

عوامل قابل بررسی در باغات مادری

دستورالعمل اجرایی شپشک آرد آلود پنبه 1401

 

 

 

دی ان ان