خدمات قابل ارائه

مجموعه خدماتی که توسط سازمان جهاد کشاورزی قبل ارائه است در بخش میز خدمت قابل مشاهده می باشد.

پرداخت قبوض
دی ان ان