قوانین و مقررات حقوق شهروندی

مقام معظم رهبری:

روحیه خدمتگزاری ، خاکساری ، تواضع در مقابل مردم و شناخت عظمت مردم را برای خودتان حفظ کنید ، که این نعمت بزرگی است.

 

جهت دریافت منشور حقوق شهروندی در نظام اداری روی لینک زیر کلیک کنید.

منشور حقوق شهروندی در نظام اداری

 

 

مفاد منشور حقوق شهروندی کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل


اصول حاکم برمنشور حقوق شهروندی وزارت جهادکشاورزی

- اصل برابری

- اصل شهروند مداری

- اصل احترام و اعتماد

- اصل شفافیت

- اصل پاسخگویی

- اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی

- اصل تعهد وفاداری به سازمان

- اصل به کارگیری مهارت و تخصصمفاد منشور حقوق شهروندی کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

1- در انجام فعالیت های سازمانی نظم و انضباط را رعایت نموده و در محل کار خود حضور به موقع داشته باشیم.

2- در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم .

3- سعی نمابیم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی به روز نگه داشته و آن را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت های اداری و سازمانی بکار گیریم .

4- برای ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و در جهت جاری سازی آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش نماییم .

5- در جهت ارتقای بهره وری نظام اداری از طریق افزایش اثربخشی و کارایی در حیطه فعالیت خود تلاش نماییم.

6- از امکانات ، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها کوشا باشیم.

7- در انجام امور و ظایف محوله سازمانی روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.

8- روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان قلمداد کنیم.

9- همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرارداده بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند ، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.نحوه رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران

1- مردم و شهروندان به عنوان ذیحقان برای اداری تلقی می شوند ، تلاش می کنیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد نماییم.

2- به مراجعه کنند گان به صورت عادلانه و در چار چوب قوانین ، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.

3- خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت وبدون تشریفات زائد اداری و تحمل هزینه اضافی و به وی ارائه دهیم.

4- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.

5- به نظرات ، پیشنهادات و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه نماییم.

6- به نظم و آراستگی شخصی و محل کارخود توجه کنیم.

7- سعی کنیم فرهنگ تکریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.

8- روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.

9- روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.

10- دانش ، تجربه و توانمندی های خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندی های آنان کوشا باشیم.

11- تا حد ممکن در محل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.

پرداخت قبوض
پرداخت قبوض

دی ان ان