گروه نوسازی

شرح وظایف گروه نوسازی و تحول اداری

-برنامه‌ریزی و مشاركت در کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با تهیه و تدوین برنامه جامع نیروی انسانی ازجمله جذب، بهسازی، حفظ، نگهداری، جابجایی و ارتقاء نیروی انسانی و افزایش انگیزه آن‌ها

-انجام بررسی‌های لازم به‌منظور كارسنجی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز با همكاری واحد ذی‌ربط و چگونگی تأمین آن از داخل دستگاه

-برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر امور مربوط به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، آموزش و بهسازی كاركنان در سطح سازمان ، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و كاركنان و اجرای برنامه تربیت مدیران آینده در سازمان

 - انجام مطالعات، تنظیم طرح‌ها و تهیه برنامه‌های مناسب در خصوص حسن مدیریت و امور مدیران سازمان در زمینه‌های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش، جبران خدمت و پاداش‌ها، ارزیابی و تداوم خدمت آنان

-برنامه‌ریزی و پیگیری وظایف دبیرخانه‌ای كارگروه راهبری توسعه مدیریت سازمان و کمیته‌های ذیل كارگروه

-بررسی و برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای عملیاتی در جهت تمرکززدایی

مطالعه، تهیه و تدوین فرم‌ها، كنترل فرم‌های اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی، كدگذاری، اصلاح و بهنگام سازی آن‌ها.

-برنامه‌ریزی و مشاركت در تهیه و تدوین برنامه جامع استراتژیك سازمان

پرداخت قبوض
دی ان ان