امور اداری

شرح وظایف مدیریت امور اداری:

-برنامه‌ریزی و نظارت بر امور استخدام، بازنشستگی، نقل‌وانتقال كاركنان، ارتقاء شغلی، قوانین و مقررات اداری

-برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن جریان كلیه امور واحدهای تحت مسئولیت.

-سازمان‌دهی فعالیت‌های مرتبط و تقسیم‌کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیت‌ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.

-ارائه دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه جهت اجرا.

-شركت در کمیسیون‌ها، سمینارها، کمیته‌ها و جلسات مختلف و تهیه گزارش‌ها لازم جهت استحضار مقام مافوق.

-تشریک‌مساعی با واحدهای ذی‌ربط در تنظیم آئین‌نامه، بخشنامه و...

-اجرای خط‌مشی تعیین‌شده و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور حسن انجام هدف‌های موردنظر.

-پیش‌بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین احتیاجات مرتبط.

-اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور پیشرفت و بهبود امور جاری.

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت قبوض
دی ان ان