اداره امور مالی

 

شرح وظایف مدیریت امور مالی:

- اعمال نظارت مالی وانطباق دریافت ها و پرداخت های سازمان جهادکشاورزی استان با قوانین ومقررات جاری کشور.

- نگهداری وتنظیم حسابهای سازمان جهادکشاورزی مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذیربط.

- نگهداری حساب اعتبارات سازمان جهادکشاورزی استان براساس قوانین بودجه سالیانه کشور.

- حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی سازمان جهادکشاورزی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور.

- نگهداری حساب اموال دولتی سازمان ونظارت برحساب اموال و همچنین نظارت برانبارها در چهارچوب آئین نامه های مربوطه.

- نگهداری حساب درآمدهای سازمان جهادکشاورزی استان و تهیه و تنظیم گزارشات مربوطه به تفکیک منابع درآمدی.

- معرفی عاملین و مسئولین امورمالی شهرستانهای تابعه و امناء اموال سازمان جهادکشاورزی استان و نظارت بر عملکرد آنها.

- تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان و انجام اقدامات لازم بمنظور پرداخت حقوق و مزایای مربوطه.

 

پرداخت قبوض
دی ان ان