امور حفظ نباتات

شرح وظایف مدیریت حفظ نباتات

- برنامه ريزی كلی سياست گذاری ، سامان دهی و  هدايت عمليات مبارزه برای حفظ محصولات كشاورزی از گزند آفات در استان.

- مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماريهای عمومی نباتات و آفات و بيماري های قرنطينه ای داخلی به تشخيص شورای حفظ نباتات و تصويب وزارت جهاد كشاورزی با هزينه دولت و بطور رايگان.

- در صورت نياز ، مشاركت در مبارزه با آفات و بيماري های همگانی.

- هدايت و نظارت بر امور سموم دفع آفات نباتی گياهی و دستور العمل مصرف با ملاحظات زيست محيطی .

- جلوگيری از ورود آفات و بيماری های قرنطينه ای خارجی و جابجايی آفات قرنطينه داخلی با اتخاذ سياست ها و روش های مناسب فنی اجرايی.

 

دستورالعمل ها

دستورالعمل مدیریت بیماری های گندم

دستورالعمل ضد عفونی بذور گندم و جو

دستورالعمل اجرایی مبارزه با آفات , بیماری ها و علف های هرز ذرت

 

پرداخت قبوض
دی ان ان