فرآیند صدور پروانه

      خدمات  :
      نظارت بر روند توزیع اعتبارات بخش مکانیزاسیون استان
      نظارت بر فعالیت شرکت های شبکه مکانیزاسیون
      نظارت بر حسن فعالیت مسئولین بخش مکانیزاسیون استان

    ثبت و پی گیری گزارش تخلفات بخش مکانیزاسیون:
    گزارش تخلف مسئولین بخش مکانیزاسیون استان و شهرستانها
    گزارش تخلف واحدهای فروش و خدمات پس از فروش ماشینهای کشاورزی
    گزارش تخلف شرکت های شبکه مکانیزاسیون
    گزارش تخلف واحدهای تعمیرگاهی
    گزارش تخلف واحدهای فروش قطعات ماشینهای کشاورزی

 

پرداخت قبوض
دی ان ان