امور برنامه و بودجه

 

   شرح وظایف مدیریت امور برنامه و بودجه      

هماهنگی و هدايت واحدهای مختلف سازمان در تدوين برنامه های پيشنهادی و تلفيق برنامه های مختلف جهت برنامه ريزی جامع در مقاطع مختلف زمانی

تهيه پيش نويس موافقتنامه های پروژه های تملك دارائی های سرمايه ای سازمان با هماهنگی معاونت ها و مديريت های اجرائی سازمان و طرح در كميته های برنامه ريزی شهرستانها و مبادله موافقنتامه با معاونت برنامه ريزی و اقتصادی استانداری

تنظيم بودجه مورد نياز ساليانه با توجه به برنامه های كلان سازمان در قالب دستورالعمل های مربوط و هماهنگی لازم جهت تخصيص و توزيع بودجه به واحدهای مختلف انجام اقدامات لازم به منظور اخذ و تخصيص اعتبارات جاری ، عمرانی و ارزی و ساير منابع اعتباری سازمان و ابلاغ آن كنترل و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات براساس طرح ها ، برنامه ها و موافقتنامه های مصوب و ارائه گزارش های لازم

كنترل و دريافت اطلاعات مربوط به جذب ريالی و پيشرفت فيزيكی شهرستان ها و درج در سامانه يكپارچه كنترل و نظارت وزارت كشور

پرداخت قبوض
دی ان ان