مدیریت هسته گزینش

شرح وظایف مدیریت هسته گزینش

1- اداره امور اجرايی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزينش طبق دستورالعمل های هيأت مركزی و هيأت عالی گزينش

2- صدور احكام انتصاب كاركنان پس از بررسی و تأييد هسته گزينش

3- اجرای كليه مصوبات هسته گزينش ، هيأت مركزی و هيأت عالی گزينش

پرداخت قبوض
دی ان ان