مدیریت ارزیابی


۱ ) حوزه بازرسي

    نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحدهاي شهرستاني و ستادي سازمان و واحدهاي تابعه براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف، برنامه ها، دستورالستورالعملها، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی
    نظارت بر بررسي عملكرد مديران و كارمندان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كارمندان با ارباب رجوع
    برقراري ارتباط و تعامل با اداره كل بازرسي استان
    انجام بازرسي هاي مستمر و دوره اي( آشكار و پنهان )و ارائه گزارشهاي لازم به بالاترين مقام اجرايي سازمان
    نظارت بر اندازه گيري ساليانه ميزان سلامت اداري دستگاه با ملحوظ قرار دادن شاخص سنجش ميزان سلامت اداري و ارائه نتايج به مراجع ذيربط

۲)  حوزه ارزيابي عملكرد

    نظارت بر استقرار نظام جامع مديريت عملكرد در سطح دستگاه (مشتمل بر سه سطح سازمان، مديران و كارمندان) براساس فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه
    انجام امورات مربوط به دبيرخانه كار گروه مديريت عملكرد
    نظارت بر اجراي نظام ارزيابي عملكرد در سطح سازمان، مديران و كارمندان با در نظر گرفتن واحدهاي شهرستاني
    نظارت بر جمع آوري گزارش خود ارزيابي سازمان در ابعاد شاخص هاي عمومي و اختصاصي جهت انعكاس به مراجع مربوطه
    انجام تمهيدات و پيگيريهاي لازم براي استفاده از نتايج ارزيابي عملكرد توسط سازمان ، به نحوي كه ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشكلات موجود، زمينه ارتقاي بهره وري و بهبود عملكرد سازمان ، مديران و كارمندان فراهم شود
    تجزيه و تحليل عملكرد واحدها، مديران و كارمندان براساس بررسي هاي انجام شده و اعمال نتايج حاصله در ارزيابي عملكرد آنها
    تهيه گزارشات ادواري و موردي در ارتباط با موضوعات ارزيابي عملكرد و ارائه به رياست سازمان و دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع

۳)  حوزه پاسخگويي به شكايات

    نظارت بر فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به شكايات مطروحه و بررسي شكوائيه ها، اسناد و مدارك و پرونده هاي واصله از مراجع نظارتي باتوجه به قوانين و مقررات و اعلام گزارش
    جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به رياست سازمان و دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع
    استقرار سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت ( سامد) در سطح سازمان
    پيش بيني تمهيدات لازم جهت برقراري ارتباط و تعامل دو سوي بين مردم و سازمان و دريافت گزارشات مردمي و نظارت بر رسيدگي به شكايات ، درخواستها و ساير موارد

۴) ساير وظايف

    انجام امورات مربوط به دبيرخانه كميته كار گروه سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
    همكاري و هماهنگي با واحد آموزش جهت برگزاري و دوره آموزشي و توانمندسازي همكاران مديريت و كارشناسان شهرستانها براساس ضوابط ابلاغي از سوي مراجع ذيربط
    انجام مطالعات و تحقيقات لازم در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در سازمان و آسيب شناسي فرايند هاي انجام كار و ارائه پيشنهادات لازم
    نظارت بر اتخاذ تدابير لازم جهت تهيه مستندات و اطلاعات لازم براي ارزيابان و بازرسان اعزامي از سوي دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع و بازرسان اعزامي از سوي اداره كل بازرسي استان
    حضور فعال در جلسات ، كارگروه ها و كميته هاي تخصصي و مرتبط حسب موضوع
    انجام ساير امور در چارچوب برنامه بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات كه از طرف مراجع ذيربط ارجاع ميگردد

دی ان ان