مدیریت ارزیابی

 

جهت مشاهده وظایف پست های مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات کلیک کنید.


۱ ) حوزه بازرسي

    نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحدهاي شهرستاني و ستادي سازمان و واحدهاي تابعه براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف، برنامه ها، دستورالستورالعملها، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی
    نظارت بر بررسي عملكرد مديران و كارمندان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كارمندان با ارباب رجوع
    برقراري ارتباط و تعامل با اداره كل بازرسي استان
    انجام بازرسي هاي مستمر و دوره اي( آشكار و پنهان )و ارائه گزارشهاي لازم به بالاترين مقام اجرايي سازمان
    نظارت بر اندازه گيري ساليانه ميزان سلامت اداري دستگاه با ملحوظ قرار دادن شاخص سنجش ميزان سلامت اداري و ارائه نتايج به مراجع ذيربط

۲)  حوزه ارزيابي عملكرد

    نظارت بر استقرار نظام جامع مديريت عملكرد در سطح دستگاه (مشتمل بر سه سطح سازمان، مديران و كارمندان) براساس فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه
    انجام امورات مربوط به دبيرخانه كار گروه مديريت عملكرد
    نظارت بر اجراي نظام ارزيابي عملكرد در سطح سازمان، مديران و كارمندان با در نظر گرفتن واحدهاي شهرستاني
    نظارت بر جمع آوري گزارش خود ارزيابي سازمان در ابعاد شاخص هاي عمومي و اختصاصي جهت انعكاس به مراجع مربوطه
    انجام تمهيدات و پيگيريهاي لازم براي استفاده از نتايج ارزيابي عملكرد توسط سازمان ، به نحوي كه ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشكلات موجود، زمينه ارتقاي بهره وري و بهبود عملكرد سازمان ، مديران و كارمندان فراهم شود
    تجزيه و تحليل عملكرد واحدها، مديران و كارمندان براساس بررسي هاي انجام شده و اعمال نتايج حاصله در ارزيابي عملكرد آنها
    تهيه گزارشات ادواري و موردي در ارتباط با موضوعات ارزيابي عملكرد و ارائه به رياست سازمان و دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع

۳)  حوزه پاسخگويي به شكايات

    نظارت بر فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به شكايات مطروحه و بررسي شكوائيه ها، اسناد و مدارك و پرونده هاي واصله از مراجع نظارتي باتوجه به قوانين و مقررات و اعلام گزارش
    جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به رياست سازمان و دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع
    استقرار سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت ( سامد) در سطح سازمان
    پيش بيني تمهيدات لازم جهت برقراري ارتباط و تعامل دو سوي بين مردم و سازمان و دريافت گزارشات مردمي و نظارت بر رسيدگي به شكايات ، درخواستها و ساير موارد

۴) ساير وظايف

    انجام امورات مربوط به دبيرخانه كميته كار گروه سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
    همكاري و هماهنگي با واحد آموزش جهت برگزاري و دوره آموزشي و توانمندسازي همكاران مديريت و كارشناسان شهرستانها براساس ضوابط ابلاغي از سوي مراجع ذيربط
    انجام مطالعات و تحقيقات لازم در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در سازمان و آسيب شناسي فرايند هاي انجام كار و ارائه پيشنهادات لازم
    نظارت بر اتخاذ تدابير لازم جهت تهيه مستندات و اطلاعات لازم براي ارزيابان و بازرسان اعزامي از سوي دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع و بازرسان اعزامي از سوي اداره كل بازرسي استان
    حضور فعال در جلسات ، كارگروه ها و كميته هاي تخصصي و مرتبط حسب موضوع
    انجام ساير امور در چارچوب برنامه بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات كه از طرف مراجع ذيربط ارجاع ميگردد

قوانین

فایل zip شده مربوط به دوره آموزشی نظارت و بازرسی

اصول کلی حسابرسی دیوان محاسبات کشور

دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان - مدیریت و کنترل پروژه های بخش کشاورزی  

سؤال مربوط به دوره آموزشی نظارت و بازرسی

راهنمای رفع سوء اثر از چک برگشتی اشخاص

برنامه پنجم توسعه

برنامه ششم توسعه

خلاصه احکام برنامه پنجم توسعه

بخشنامه دولت در خصوص وب سایت ها

بخشنامه در خصوص ساماندهی کمیته های تخصصی

دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار  

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون اساسی

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

قانون برنامه و بودجه

قانون سیاست های اصل 44

قانون مجازات اسلامی  

قانون محاسبات

قانون مدنی

قانون مسئولیت مدنی  

قانون اجرای احکام مدنی

قانون استفاده از حداکثر ظرفیت تولید داخل

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت

قانون برگزاری مناقصات

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

ضوابط اجرائی بودجه 94

چک لیست ارزیابی دیوان محاسبات  

چک لیست ارزیابی محیط کنترلی دیوان محاسبات

چک لیست اعتبارات هزینه ای دیوان محاسبات

چک لیست محاسبات و بازرسی در تملک

دی ان ان