مدیریت آب و خاک

جهت مشاهده وظایف پست های واحد آب و خاک کلیک کنید..

زیر مجموعه مدیریت آب و خاک و امور فنی :

اداره امور مهندسی زراعی

روز جهانی خاک
شرح وظایف

شرح وظایف مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی

۱-اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت عرصه ها و منابع آبی و خاکی کشاورزی مناطق مختلف استان.

۲-تعیین اهداف و برنامه های زمان بندی شده بهبود منابع پایه و آب و خاک کشاورزی استان در چارچوب سیاستها و برنامه های کلان مربوطه.

۳-اجرای کلیه مقررات و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی درزمینه تامین، توزیع و بهره برداری از منابع آب کشاورزی و تاسیسات آبی مربوطه.

۴-تجزیه وتحلیل آمار و اطلاعات موجود جهت تعیین استعدهای بالقوه منابع آب وخاک درسطح استان.

۵-مطالعه و بررسی واولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات اصلاح ونوسازی خاک، تسطیح اراضی، زهکشی، شوری زدائی، احیاء، یکپارچه سازی، آماده سازی، عملیات ضد فرسایش و جاده های بین مزارع، آبرسانی، احیاء قنوات و استقرار سیستم های آبیاری.

۶-مطالعه، بررسی وتعیین پیمانکاران بخش غیردولتی جهت پیشبرد فعالیت های اجرائی بخش آب وخاک کشاورزی ودامپروری و تاسیسات مربوطه در استان وعقد قراردادهای مربوطه.

۷-انجام کلیه امور مربوط به انتخاب، گزینش، عقد قراردادها و پیمانها با پیمانکاران بخش خصوص.

۸-نظارت مستمر به فعالیت های پیمانکاران بخش غیردولتی در اجرای طرح، پروژه های آبی وخاکی وکشاورزی ودامپروری وتاسیسات مربوطه استان واخذ و جمعبندی آمار و گزارشهای مربوطه.

۹-ارزیابی مستمر طرح ها و پروژه های موجود در زمینه امور آب و خاک و تولید کشاورزی در جهت اصلاح امور و بهبود خدمات پیمانکاران.

۱۰-انجام برنامه ریزی و اقدامات لازم درخصوص تجهیز و تقویت آزمایشگاه های مستقر در بخش های مختلف سازمان

دی ان ان