مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

شرح وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

مدیریت حراست

شرح وظایف مدیریت حراست

مدیریت صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون

شرح وظایف مدیریت صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون

مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شرح وظایف مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی

شرح وظایف مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی

RSS
پرداخت قبوض
-->
دی ان ان