اداره امور مالی

 شرح وظایف مدیریت امور مالی:

- اعمال نظارت مالی وانطباق دریافت ها وپرداخت های سازمان جهادکشاورزی استان باقوانین ومقررات جاری کشور.

 - نگهداری وتنظیم حسابهای سازمان جهادکشاورزی مطابق قوانین ومقررات وضوابط مربوطه وارسال آن به مراجع ذیربط.

- تهیه وتنظیم گزارش تفریغ بودجه سازمان درپایان هرسال وارسال آن به مراجع ذیربط.

- نگهداری حساب اعتبارات سازمان جهادکشاورزی استان براساس قوانین بودجه سالیانه کشور.

- حفظ ونگهداری اسنادودفاترمالی سازمان جهادکشاورزی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور.

- نگهداری حساب اموال دولتی سازمان ونظارت برحساب اموال وهمچنین نظارت برانبارهادرچهارچوب آئین نامه های مربوطه.

- نگهداری حساب درآمدهای سازمان جهادکشاورزی استان وتهیه وتنظیم گزارشات مربوطه به تفکیک منابع درآمدی.

- معرفی عاملین ومسئولین امورمالی  شهرستانهای تابعه وامناء اموال سازمان جهادکشاورزی استان ونظارت برعملکردآنها.

- تهیه وتنظیم لیست حقوق کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان وانجام اقدامات لازم بمنظور پرداخت حقوق ومزایای مربوطه.

پرداخت قبوض
دی ان ان