خلاصه وظايف

خلاصه وظایف 

  مدیریت هماهنگ (عوامل بخشی و فرابخشی) و یکپارچه امور برنامه­ ریزی، هدایت، حمایت، نظارت و ارزیابی عملکرد و انسجام در مراحل پیش­ بینی، پیشگیری، هشدار، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی کل فرآیند کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش کشاورزی استان.
    سازماندهی و راهبری نظام جمع­ آوری، تولید، مستندسازی(کمی وکیفی) ، تحلیل و انعکاس به هنگام داده ­ها، اطلاعات و گزارش­های مربوط به مدیریت خطرپذیری (ریسک) و بحران در بخش کشاورزی .
    ایجاد هماهنگی و پیگیری امور تدوین و اجرای برنامه ، تأمین و جذب منابع مالی و اعتباری و ارزیابی عملکرد برنامه ­های مرتبط با مدیریت کاهش مخاطرات و بحران بخش کشاورزی درکلیه زیربخشها و واحدهای سازمانی بخش کشاورزی مستقر درسطح استان
    برنامه ­ریزی و هماهنگی لازم جهت استفاده بهینه از ظرفیت ­های سازمان جهادکشاورزی و دستگاه های وابسته و سایر دستگاههای فرابخشی استانی در مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان .
    نیازسنجی ، تدوین واجرای برنامه های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، و فرهنگی برای کارکنان وبهره برداران به منظور ارتقای دانش و فناوری مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان.
    برنامه­ ریزی و مشارکت در برگزاری تمرین­ ها و مانور در استان به منظور افزایش آمادگی و مقابله در مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان .
    برنامه­ ریزی براي ذخیره ­سازی مناسب محصولات و نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی استان جهت مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان .
    پیگیری تهیه و اجرای طرح های جامع مدیریت خطر پذیری مخاطرات بخش کشاورزی استان
    تعیین اولویتها و ضوابط اجرایی لازم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات مربوط به پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی آسیب­های ناشی از انواع مخاطرات در بخش کشاورزی استان.
    ایجاد هماهنگی به منظور بهره­ گیری از ظرفیت مراکز و مجامع تخصصی مربوطه جهت مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان .
    مشارکت فعال در کلیه امور مرتبط با نظام مدیریت بحران استان و پیگیری اجرای مصوبات مربوط به بخش کشاورزی .
    انجام امور دبیرخانه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و سایر مخاطرات بخش کشاورزی استان
    انجام سایر امور محول

 

جهت آشنایی با آئین نامه اجرایی قانون تکیل سازمان مدیریت بحران کشور روی لینک زیر کلیک نمائید.

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران

اعضای ستاد

اعضای ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان به شرح جدول زیر می باشد:

قوانین مرتبط با مدیریت بحران

برای آشنایی با قوانین مرتبط با مدیریت بحران روی لینک زیر کلیک نمایید.

برخی قوانین مرتبط با مدیریت بحران

تقویم برگزاری جلسات

تقویم برگزاری جلسات کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در سال 98

ردیف

تاریخ برگزاری

موضوعات

ملاحظات

1

98/01/24

 

 

 

 

بهار_1

1- ارائه گزارش بروز رساني شده ميزان تحقق امهال وامهاي كشاورزان خسارت ديده استان، توسط معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان

  2-ارائه جمع بندي در رابطه با  ميزان نزولات جوي در مناطق مختلف استان از اول فصل زراعي جاري تا زمان تشكيل جلسه

 3-گزارش  بروز رساني شده از وضعيت فعلي و پيش بيني  ميزان ذخاير آبي موجود در استان علي الخصوص وضعيت ميزان ذخيره آب در  سد يامچي و  بررسي نهايي و همفكري و امكان سنجي كشت بهاره در پاياب اين سد 

4-ارائه يك مورد از آخرين طرحهاي تحقيقاتي انجام يافته(حتي الامكان مرتبط با موضوع كارگروه) كه مراحل تحقيقاتي را سپري نموده و در سطح استان عملياتي گرديده است

 5-ارائه نظرات در رابطه با موضوعات مطروحه

6-نظرات و پيشنهادات و انتقادات ساير شركت كنندگان در جلسه

 7- جمع بندي نهايي و اتخاذ تصميمات مناسب  

تشکیل گردید

2

98/02/02

بهار_2

با توجه به کاهش بی سابقه دما و بارش برف و وقوع سرمای دیر رس بهاره به صورت فوق العاده جهت هماهنگی و بررسی وضعیت موجود و ارائه تمهیدات و توصیه ها و اقدامات عملی به صورت فوق العاده تشکیل گردید. بامدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای درگیر با مشکل سرما و برف هماهنگی های لازم صورت گرفت و اکیپهای کارشناسی برای حضور در محل و کمک و ارائه توصیه ها و هشدارها و اطلاعات فنی به کشاورزان تشکیل گردید.

تشکیل گردید

3

تابستان_1

1-بررسی میزان کل خرید تضمینی گندم در استان

 2-بررسی و برآورد میزان برداشت محصولات زراعی و باغی سال زراعی جاری

 3-بررسی بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی استان

 4- بررسی وضعیت تولید و تامین علوفه دام استان

 5-بررسی وضعیت ییلاقات و مراتع استان      

 6-سایر موضوعات مطروحه با توجه به مقتضیات و شرایط موجود

در نوبت تشکیل جلسه می باشد

4

تابستان_2

1-بررسی وضعیت تولید و برداشت و بازاریابی و بازار رسانی محصول سیب زمینی در استان

 2-بررسی و پیش بینی و برآورد منابع آبی برای کشتهای پاییزه

3-پیش بینی و انجام تمهیدات لازم برای تامین بذر و کود و سایر نهاده ها برای کشتهای پاییزه

  4- سایر موضوعات مطروحه با توجه به مقتضیات و شرایط موجود

در نوبت تشکیل جلسه می باشد

5

پاییز_1

1-بررسی وضعیت کلی کشتهای پاییزه از نظر تامین نهاده و مکانیزاسیون

2- بررسی روند اجرای تغییر الگوی کشت

 3-تطابق برنامه های کشتهای پاییزه  ازنظر رعایت تغییر الگوی کشت و رعایت  سیاستهای جدید دولت و وزارت جهاد کشاورزی

 4-ترویج و توسعه بیمه محصولات کشاورزی

 5-بررسی آماری و مقایسه ای خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه در  سال زراعی قبلی

6- سایر موضوعات مطروحه با توجه به مقتضیات و شرایط موجود

در نوبت تشکیل جلسه می باشد

6

پاییز_2

1-بررسی آماری وضعیت و میزان  کشتهای پاییزه

 2-بررسی میزان نزولات جوی و پیش بینی های بلند مدت هواشناسی و  وضعیت منابع آبی استان

 3-بررسی وضعیت و راهکارهای عملی توصیه و ترویج بیمه محصولات کشاورزی

4- سایر موضوعات مطروحه با توجه به مقتضیات و شرایط موجود

در نوبت تشکیل جلسه می باشد

7

زمستان_1

1-بررسی کلی و بروز رسانی  سیمای کشاورزی استان

 2-بررسی و بروز رسانی و  تعیین چالشهای اصلی در بخش کشاورزی استان

 3-بررسی وضعیت دمایی و میزان نزولات جوی در فصل زمستان و پیش بینی های احتمالی

4- سایر موضوعات مطروحه با توجه به مقتضیات و شرایط موجود

در نوبت تشکیل جلسه می باشد

8

زمستان_2

1-بررسی وضعیت دمایی و بارشی  اسفند ماه و احتمال بروز سرمای دیررس بهاره

 2-بررسی نزولات جوی و  وضعیت منابع آبی استان

  3-برنامه ریزی برای تامین و تدارک نهاده های لازم برای کشتهای بهاره

 4-بررسی امکان کشت بهاره و میزان و نحوه تامین آب مزارع پایاب سدهای استان

5- سایر موضوعات مطروحه با توجه به مقتضیات و شرایط موجود 

در نوبت تشکیل جلسه می باشد

 
 

 

پرداخت قبوض
دی ان ان