فرآیند برگزاری مناقصات

 

 

 

فرآیند برگزاری مناقصات:

پرداخت قبوض
دی ان ان