خدمات حقوقی

عناوین فرآیندهای اداره امور حقوقی :

محور: خدمات حقوقی

 

فرآیند طرح دعاوی و تعقیب و دفاع از حقوق سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند پاسخگویی به ادعاهای مطروحه له یا علیه سازمان جهاد کشاورزی از طریق حضور در محاکم قضایی و

فرآیند پاسخگویی به گزارشات و استعلامات حقوقی و قانونی سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند تهیه و تحلیل آمار، اطلاعات و گزارشات حقوقی مورد نیاز

فرآیند رسیدگی به شکایات

فرآیند پیگیری و رفع اختلافات حقوقی فی­مابین واحدهای سازمانی سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند پیگیری و رفع اختلافات حقوقی فی­مابین سازمان جهاد کشاورزی با سایر واحدهاس سازمانی وزارت

اظهار نظر بر کلیه قراردادها

فرآیند مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند ثبت اموال غیرمنقول سازمان جهاد کشاورزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی

فرآیند تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با وظایف سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند اخذ مجوز فروش اموال غیرمنقول سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند پیگیری اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اموال دولتی

فرآیند پیگیری حقوقی تعیین وضعیت املاک و اراضی سازمان جهاد کشاورزی

فرآیند اظهارنظر در خصوص تفویض اختیارهای مربوط به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

فرآیند همکاری در برگزاری مناقصات ترک تشریفات مزایده و

فرآیند ارائه خدمات مشاوره حقوقی و حمایت قضایی به کارکنان و پیگیری آن

فرآیند مشاور حقوقی واحدهای تابعه

فرآیند رسیدگی به پرونده های حقوقی

فرآیند برگزاری کمیسیون معاملات دولتی

فرآیند پاسخگویی به شکایات مردمی و افراد حقیقی

فرآیند تطبیق قرار دادهای اجاره، فروش، مزایده و مناقصه با قوانین

فرآیند شرکت درجلسات حل اختلاف و تشخیص کار

فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری

 

پرداخت قبوض
دی ان ان