پیگیری جدی سیاست جلوگیری از تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی
پیگیری جدی سیاست جلوگیری از تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی

شنبه, 16 شهریور,1398

پیگیری جدی سیاست جلوگیری از تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ، فرید صیدی نژاد که در حضور مهندس سید حسین توکلی ، مدیر کل دفتر یکپارچگی و بهره وری اراضی کشاورزی ، مهندس جمعه شریفی ، معاون مدیر کل حفظ کاربری اراضی کشاورزی ، محمد جواد ورمزیار ، رئیس گروه بررسی اقتصادی اراضی کشاورزی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه استان و مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و دیگر مسئولین و دست اندرکاران امور اراضی سخن می گفت با اعلام این خبر افزود: در دو دهه اخیر، توجه به موضوعاتی نظیر بهره وری پایین آب و زمین، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تحمیل هزینه های سنگین به کشور، بابت واردات برخی محصولات زراعی و باغی مسئولین را بر آن داشته تا به موضوع خرد شدن و تغییر کاربری اراضی به شکلی واقع بینانه تر نگریسته و باوضع قوانینی ،نظیر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ،سیاست هایی را اتخاذ نمایند تا از نابودی هر چه بیشتر اراضی کشاورزی که در آینده ای نه چندان دور، امنیت غذایی کشور را با مخاطره جدی روبرو خواهد کرد، ممانعت بعمل آورند
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود : مسئله حفظ کاربری اراضی در استان اردبیل بسیار حائز اهمیت است زیرا این استان 208621 هکتار زارعت آبی و 38289 هکتار باغ آبی و 338487 هکتار زارعت دیم و 240 هکتار باغ دیم می باشد همین سطح قابل توجه اراضی زراعی وباغی ضرورت اجرای ضوابط و مقررات امور اراضی را بیش از پیش در حفظ کاربری اراضی تائید می نماید .
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: غالب اراضی زراعی در کشور مساحتی بین 5 تا 20 هکتار و بیشتر باغات مساحتی بین 1 تا 5 هکتار دارند که بیشترین میزان خرد شدن نیز مربوط به این دسته از اراضی است. تنها 17 درصد از اراضی مزروعی کشور مساحتی زیر 5 هکتار دارند. 69درصد بهره برداران اراضی زراعی در کشور دارای زمینی با مساحت کمتر از 5 هکتار می باشند. 45درصد اراضی باغی کشورزیر5هکتارمی باشند82 درصد از باغداران کشور دارای زمینی با مساحت کمتر از 5 هکتار می باشند
این مقام مسئول در خصوص وضعیت املاک مجهول المالک نیز افزود: درقانون ثبت به املاکي اطلاق مي شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گرديده ولی تاکنون از طرف مالک ويا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نيامده باشد و متصرفين اينگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود ميباشد همچنين مدارک عادی خريداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمايند. پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گيری از تضييع حقوق افراد حقيقی يا حقوقی شماره ومشخصات املاک چهار نوبت در سال برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و تا يکماه پس از تسليم اعتراض نيز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد.
 

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان